Gizlilik ve Telif Haklarý
Telif Hakký Ýhlali Konusunda ÝPUÇLARI
Telif Hakký Ýhlali Konusundaki Politikamýz
VideoÝslami Telif haklarýna ve yayýncýnýn mülki haklarýna saygý duymaktadýr. Bütün üye ve kullanýcýlarýndan Videoislami e gönderdikleri materyallerin telif hakkýna sahip olmalarýný yada yayýnlamayla yetkili olmalarýný þart koþmaktadýr. Bunun için telif hakkýnýn ihlal edildiðine dair bir ihbar gelirse gerekli incelemeye müteakip hemen konu olan materyal gösterimden kaldýrýlýr ve ayrýntýlý inceleme baþlatýlýr.
VideoÝslami de Telif Hakký Doðuracak Materyalin Bulunmamasý Ýçin ne Yapýyoruz ?
VideoÝslami deki bütün materyaller üyelerimiz tarafýndan gönderildiði için gönderme esnasýnda kullanýcýlara ?Kullaným Þartlarý Sözleþmesine? uymalarý gerektiðini hatýrlýyoruz. Bu sözleþmeye göre materyal gönderen kullanýcýlarýmýz gönderdikleri videolarýn telif hakkýný kendilerinde bulundurmalýdýrlar ya da gönderdikleri materyalleri ( video v.s.) kullanma yetkisine sahip olmalýdýrlar. Telif hakký konusuna Videoislami olarak çok önem vermekteyiz ve bu maksatla telif hakký sahiplerinin bizle devamlý iletiþim halinde olmasýný çabalamaktayýz. Bir ihlal durumunda telif hakký sahibinin korunmasý için en kýsa sürede gerekli yaptýrýmlarý harekete geçirmekteyiz.
Telif Hakký Ýhlali Nasýl Rapor Edebiliriz
Eðer telif hakkýnýn sahibi olduðunuz bir içeriðin sizin izniniz dýþýnda Videoislami e gönderildiðini düþünüyorsanýz lütfen bize ? telif hakký ihlali ? bölümünden bilgi veriniz.
Yanlýþlýkla Bir Telif Hakký Ýhlaline Neden Olursanýz Ne Olur?
VideoÝslami de yayýnlanan bir videonuz hakkýnda ? telif hakký ihlali ? ihbarý ile karþýlaþýrsak ivedilikle size bu konuda bilgi veririz ve savunma yapma maksadýyla ? karþý þikayet ? imkaný tanýmaktayýz.
Uygunsuz Videolarý Nasýl Bildirebilirim?
Kullaným þartlarý sözleþmesine göre uygunsuz olduðunu düþündünüz bir videoya videolarýn altýnda bulunan ? uygunsuz video ? butonu ile bize bildirebilirsiniz.
VideoÝslami Uygunsuz Materyalle Nasýl Baþa Çýkýyor?
VideoÝslami Kullanýcýlarý ? kullaným þartlarý sözleþmesini ? okur ve buna baðlý kalýr. Bu sözleþmeye göre ? uygunsuz video ? bildirim yöntemini de etkin olarak kullanýr. Kullanýcýlarýmýzdan uygunsuz materyallerin sitemizden en hýzlý þekilde kaldýrabilmemiz için bu konuda duyarlý olmalarýný bekliyoruz.
Telif Hakký Konusunda
VideoÝslami de yayýnlamaya uygun olmayan veya telif hakký ihlaline neden olabilecek hususlar konusunda üyelerimizden çeþitli sorular gelmektedir. Telif hakkýný ihlal eden materyal gönderimi üyeliðinizin iptal edilmesine neden olur. Eðer telif hakký sahibi sizi mahkemeye verirse muhtemel bir para cezasýyla da karþýlaþabilirsiniz. Aþaðýda videonuzun telif ihlaline konu olup olmadýðýný ve ortak paylaþýma uygun olup olmadýðýna karar vermenize yarayarak hususlar bulunmaktadýr Videoislami olarak sanatçýlarýn ve yapýmcýlarýn telif hakkýna saygý duymaktayýz. Bu konuyla ilgili olarak kullanýcýlarýmýz olarak sizlerden toplumumuzun yaratýcýlýðýnýn korunmasý için bizimle iþbirliði içinde olmanýzý ümit etmekteyiz.
Videonuzun Bir Baþkasýnýn Telif Hakkýný Ýhlal Etmediðinden Nasýl Emin Olabilirsiniz?
Bir baþkasýnýn telif hakkýný ihlal etmemenizin yolu tamamen kendi yaratýcýlýðýnýz ve yeteneklerinizle yeni bir þeyler oluþturmanýzdan geçer. Arkadaþlarýnýzýn kayýt altýna almanýz bile size özgün bir þey yaratmanýzý saðlar. Oluþturduðunuz yapýmlar, videolar çok basit doðaçlama davranýþlarýn kayýtlarýndan kompleks ve detaylý bir filmi bile kapsayabilir. Bu tamamen sizin yaratýcýlýðýnýzla ilgilidir. Gönderdiðiniz videolar sizin kendi yapýmýnýzsa endiþelenmenizi gerektirecek bir durumda yoktur. Videolarýnýzdaki bütün bileþenlerin size ait olduðundan emin olun. Örneðin videonuzda kullandýðýnýz bir müzik bile telif hakký ihlaline konu olabilir.
Tescilli Bir Malýn Telif Ýhlalini Ýçeren Materyal
Tescilli materyallerin tam kopyasý olan videolarýn telif hakký ihlaline girmesinden dolayý tarafýmýzdan tespit edilmesi halinde hemen gösterimden kaldýrýlmaktadýr. Tescilli materyal sahibi VideoÝslami e bildirimde bulunduðunda ivedi olarak yasa gereði gerekli yaptýrým ve uygulamalar harekete geçirilir.
Telif hakký doðurabilecek birkaç örnek: TV þovlarý, bazý spor yayýnlarý, stand-up þovlar, v.s.
Birkaç Temel Prensip
Gönderdiðiniz videonun uzunluðuna veya TV? den kendi çekiminiz olup olmadýðýna ve diðer web sitelerinden indirmenize bakýlmaksýzýn videonuz hala telif hakkýna girebilir. Bunun için hak sahibi tarafýndan paylaþým iznine sahip olmalýsýnýz. Videoyu para karþýlýðýnda satmazsanýz bile hala telif ihlaline konu olabilir. Telif hakký konusunda bir uyarý olmamasýna raðmen hala telif ihlaline konu olabilir. Benzer videolarýn sitemizde yayýnlanýyor olmasý durumunda bile telif ihlali olabilir. Kýsa video parçalarýný birleþtirirerek yeni bir klip oluþturmanýz durumunda bile bu kýsa video parçalarý telif ihlaline girebilir. DÝKKATLÝ OLUN!
Telif Ýhlaline Neden Olan Video Gönderimi Durumu
Üçüncü taraflarýn telif hakkýný ihlal eden bir bildirimle karþýlaþýrsak yasalar gereði videoyu hemen gösterimden kaldýrmaktayýz eðer sitemizdeki bir videonun telif hakkýnýzý ihlal ettiðini düþünüyorsanýz ivedilikle bize bilgi veriniz böylelikle biz de videoyu gösterimden kaldýralým. Eðer biz yanlýþ bir ihbar sonucu sizin gönderdiðiniz videoyu gösterimden kaldýrýrsak videonun telif sahibi de sizseniz bize ? KARÞI ÞÝKAYET ? ile bilgi veriniz. Telif ihlaline neden olan video gönderimi durumunda yasa gereði üyeliðiniz iptal edilir.
Videolarýnýzda Telif Ýhlaline Neden Olan Küçük Bir Parça Var Ýse?
Tescilli bir materyalin tam kopyasý açýk bir telif ihlali durumudur bunun dýþýnda bazý sýnýrlý istisnai durumlarda vardýr. Þöyle ki; bazý telif hakkýna konu olan materyallerin kýsa süreli gösterimi yasal olabilir buradaki kýstas makul kullaným ve iyi niyettir. Eðer telif hakký sahibi bu kullanýmý iyi niyet olarak yorumlamazsa sonunu mahkemeye taþýyabilir. Bunun sonucunda parasal cezalarla karþýlaþabilirsiniz. Bu ? iyi niyet ? kullanýmý ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen ? telif hakký yasasýný ? okuyunuz.
Video Gönderimi Konusunda ÝPUÇLARI
Video Göndermek Ýçin Üye Olmalýmýyým
Evet videolar sizin profiliniz ve sizin kimliðinizle Videoislami e gönderilmektedir. Üye olmak ayrýca size; videolarý favorilerinize ekleyerek daha sonra izleme, yorum ve cevap gönderme gibi kabiliyetler kazanmanýzý saðlar.
Gönderdiðiniz Videolar VideoÝslami de Ne Kadar Süre Yayýnlanýr?
Kullaným þartlarý süresine uygun olma koþulu ile videolarýnýz sürekli Videoislami ?de yayýnlanýr. Tabi sizde videonuzu kendi isteðinizle gösterimden kaldýrabilirsiniz.
Videolarýn Uzunluðu Ne Kadar Olabilir ?
VideoÝslami deki çoðu video 3 -10 dk. Uzunluðundadýr. Çok uzun videolar 100 MB limitimizi geçen videolardýr. Gönderilen videolarýn boyutu arttýkça örneklem sayýsý (videonun kalitesi düþer) da azalýr.
Hangi Formatta Videolarý Gönderebilirim?
VideoÝslami ? e daha çok dijital kamera, web cam ve cep telefonlarýndan çekilen gönderilmektedir. Videolarýn formatlarý ise genelde AVI, MOV, MPG þeklindedir.
Ýyi Bir Video KALÝTESÝ Ýçin En Uygun Format Hangisidir?
Ýyi bir kalite için MPEG ( Divx , Xvid ) 320x240 çözünürlükte ve MP3 ses kalitesi ve saniyede 30 çerçeveye sahip (30 frame per second) video gönderiniz.
Videoyu Göndermem(upload) Ne Kadar Süre Alýr?
Baðlantý hýzýna ve gönderdiðiniz videonun boyutunun büyüklüðüne baðlý olmakla birlikte bu süre birkaç dakikadan birkaç saate kadar deðiþebilir. Eðer hýzlý bir internet baðlantýsýna sahipseniz her 1 MB için 1-5 dakika arasýnda bir sürede videolarýnýz gönderilir. Buna raðmen internet hýzýnýn deðiþken olmasýndan dolayý sürelerde deðiþkenlik arz etmektedir.
Göndereceðim Videolar(upload) En Fazla Kaç MB Olabilir?
Þu anki video boyutu limitimiz 100 MB ve yaklaþýk 10 dakika uzunluðundadýr. Gönderdiðiniz videolarýn sayýsýnda ise bir limit yoktur. Þu an için istediðiniz kadar video gönderebilirsiniz fakat gelecekte buna bir üst limit koymayacaðýmýzýn garantisini þimdiden veremeyiz.
Etiketler Ne Ýþe Yarar?
Etiketler bir videoyu tarif eden anahtar kelimelerdir. Örneðin; Futbol ile ilgili bir videoda, futbol, Ronaldinho, Süper þov gibi etiketler bulunabilir. Etiketler gönderdiðimiz videolarýn insanlar tarafýndan kolayca bulunup izlenmesini saðlar.
Bir Videoyu Nasýl Gösterimden Kaldýrabilirim?
Bir videonuzu gösterimden kaldýrmak istiyorsanýz VÝDEOLARIN bölümüne girip gösterimden kaldýrmak istediðiniz videoyu seçerek ? GÖSTERÝMDEN KALDIR ? bu tona basmanýz gerekmektedir.
Karþý Þikayet Nasýl Yapýlýr?
Hakkýnýzda bir telif ihlali yaptýðýnýz iddiasýyla gönderilen? telif hakký ihlal baþvurusunda ?karþýlýk vermek istiyorsanýz bir KARÞI BAÞVURU belgesini bize en ivedi þekilde göndermelisiniz. Karþý þikayette bulunmak için bize þu bilgilerin gönderilmesi gerekmektedir: Üyenin (hakkýnda þikâyet olan) fiziksel veya elektronik imzasý; Yayýndan kaldýrýlmýþ veya eriþime engellenmiþ olan materyalin içeriði yayýndayken kullanma URL adresi ve yeri; Telif hakký ihlalinden dolayý þikâyette bulunan materyalin kullanýcýnýn tamamen iyi niyetle ve hiçbir þekilde çýkar gözetmeksizin VideoÝslami ? e gönderildiðini belirten belge; hakkýnda þikâyet olan üyenin (materyal gönderiminde bulunan kiþinin telefon numarasý,adý,adresi,e-posta adresi gibi)
Telif Hakký Ýhlali Bildirim
Bir telif hakký ihlali yapabilmeniz için bize baþvuru yapmanýz gerekmektedir. Bu yazýlý belge þunlarý ihtiva etmelidir: Telif hakkýnýn ihlal edildiðini iddia eden esere sahip kiþinin ya da vekilinin fiziksel veya elektronik imzasý telif hakkýnýn ihlal edildiðini düþündüðünüz tescilli eserin tanýmlanmasý veya çoklu tescil edilmiþ bir grup eserden bir tanesinin telif hakkýnýn ihlal edildiðini düþünüyorsanýz ayrýntýlý bir liste ile belirtiniz; Telif hakkýnýn ihlal edildiðini düþündüðünüz eserin kaldýrýlmasý veya esere eriþimin engellenmesi için göndereceðiniz bilgilerin detaylý ve kapsamlý olmasý gerekmektedir; Ýhbarda bulunduðunuz içeriðe çabuk ulaþabilmeniz için URL adresini göndermeniz çok faydalý olacaktýr. Þikâyette bulunan kiþi ile irtibata geçebilmeniz için yeterli bilgiyi gönderiniz! (tel.no-e mail .adres-ev adresi gibi) Telif hakkýný elinde bulunduran kiþi tarafýndan materyalin izinsiz kullanýmý þikâyetine iliþkin þikayette bulunan gerçekten telif hakkýna sahip olduðunu yada o materyalin sahibi olduðunu mahkemede bilecek yeterlilikte doðrulayýcý bir belgeyi göndermelisiniz.

Reklam | Hakkýmýzda | Blog | Yardým | Ýpuçlarý | Kullaným Þartlarý | Gizlilik Politikasý | Telif Hakký | RSS
VideoÝslami sayfalarýna ulasarak site hizmetlerini kullanmakla, site kullaným hüküm ve þartlarýný ve gizlilik sözleþmesini kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.
Her Hakký Saklýdýr © Aðýstos 2007 VideoÝslami Ýletiþim: videoislami@gmail.com
TÜRKÝYENÝN ÝLK ÝSLAMÝ VÝDEO PAYLAÞIM SÝTESÝ